rau Xà Lách sử dụng HB 101 tại Gia Lai

Xà lách được xử lý bằng HB-101 như sau :

  1. Tưới vào đất 1 lần + phun lên cây 1 lần; 
  2. Tưới vào đất 1 lần + phun lên cây 2 lần;
  3. Chỉ phun HB-101 lên cây 2 lần và 
  4. Xử lý hạt giống + tưới vào đất 1 lần + phun lên cây 1 lần.

Kết quả thu được là:

  1. Sử dụng HB-101 rất tốt cho vườn ươm.

Dùng HB-101 để xử lý hạt giống kết hợp tưới vào đất 1 lần và phun lên cây 1 lần. Cây con mọc tốt cho tỉ lệ xuất vườn cao (>96,0 % ) và có hiệu quả kinh tế.

  1. Đối với cây trồng ngoài vườn sản xuất.

Trên nền sản xuất chung, cây salat được phun HB-101 lên cây từ 2 đến 3 lần cho sinh trưởng tốt hơn nhiều so với không sử dụng HB-101, năng suất thực tế và năng suất thương phẩm đạt 3.547,0 và 2.581,7 kg/1000m2, lợi nhuận đạt 13.367.900 đ/1000m2  và tỷ suất lợi nhuận cao nhất đạt 2,84.

             Theo tài liệu của Trần Đức Công (luận văn thạc sỹ 2016 Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh).

Trở lại